[:en]Is gluten damaging your brain?[:nl]Heeft gluten een schadelijke effect op je hersenen?[:]

Happiness Health

[:en]Is gluten damaging your brain?[:nl]Heeft gluten een schadelijke effect op je hersenen?[:]

[:en]You may have heard about the damaging effects of gluten on your gut if you have coeliac disease or even an intolerance to gluten, but have you heard that it can also affect your brain and contribute to health conditions such as depression, anxiety, OCD, schizophrenia and more?

Symptoms of gluten sensitivity

 • You feel bloated after you eat grains
 • Eating bread and grains makes you feel tired and you find it difficult to focus
 • You have a reaction to grain products
 • Avoiding bread and grains makes you feel better

What is gluten sensitivity?

An exaggerated immune response to gluten that leads to inflammation throughout the body and potentially to an autoimmune reactions, in which the immune system attacks and destroys body or brain tissue.

– Dr. Datis Kharrazian, author of Why isn’t my Brain Working?

Coeliac is an abnormal reaction of the immune system to gluten where the body attacks and destroys tissue (villi and microvilli) in the gut; an autoimmune reaction. Gluten sensitivity, or the more appropriate term gliadin, is also an abnormal reaction, but does not necessarily involve an autoimmune response.

Not only a gut issue?

From its discovery in 1950, coeliac disease has been associated with damage to the gut since the 1960’s. It was thought then, also by some still today, to be only an issue by those with genetic susceptibility (gene types HLA-DQ2 and HLA-DQ8) and limited to damage of the gut, we now know that not to be true. There are two reasons:

 1. Some people who do not have these genotypes still have severe reactions to gluten
 2. Many people who are sensitive to gluten have a silent coeliac disease…their symptoms are not in their guts.

So in addition to a possible effect on your gut tissue, a gluten sensitivity may be causing an assault on your brain by your immune system. This leads to inflammation in the brain and increases the risk of autoimmunity to brain tissue.

What to test for to completely rule out a sensitivity to gluten

A complete ELISA gluten antibody screen should include the following:

 • alpha gliadin
 • omega gliadin
 • gamma gliadin
 • damidated gliadin
 • wheat germ agglutinin (WGA)
 • gluteomorphin
 • prodynorphin
 • transglutaminase-2 (TG2)
 • transglutaminase-2 (TG3)
 • transglutaminase-2 (TG6)

Current blood testing for coeliac disease include only alpha gliadin, and they don’t specify on the results that it is only the alpha part of gliadin. If your test results have come back negative, but you have symptoms that you can’t clear up, get tested again.

Note: You need to be eating gluten when you get tested or you may get a false negative!

This won’t be the last time I’m posting about this topic as this subject is a hot topic. It may seem like a fad to go ‘gluten-free’, but when you have a serious health problem and you discover it’s linked to gluten you may experience some serious symptoms that hinder your ability to function.

Is gluten sensitivity on the rise?

Yes.

The gluten grains we eat today are not the same as were eaten generations ago. Hybridisation and deamidation of grains may play a part.

Hybridisation is the process of combining different varieties of organisms to create a new version, which is considered ‘better’ in some way. This process may have made gluten more inflammatory to us.

Deamidation is a food processing tool to make gluten more water soluble, using acids or enzymes. This means it mixes more easily with other foods, but in the process has become more immune reactive.

What to look out for

Gluten sensitivity has been shown to be a trigger, contributing to movement disorders, muscle disorders, psychiatric disorders and more. If you have any of the following and you can’t find what is contributing to it, then you might want to consider looking into a gluten sensitivity. If you can’t afford a test right now, give up gluten 100% for a minimum of 3 weeks and see if it makes any difference.

 • fuzzy headed, a feeling of hangover
 • inability to concentrate
 • multiple sclerosis
 • restless leg syndrome
 • migraines
 • hearing loss
 • cognitive impairment
 • dementia
 • depression

Foods to avoid

Grains that contain glutenGrains

 • wheat
 • spelt
 • kamut
 • barley
 • rye
 • oats (there are gluten-free oats available as gluten is not inherently in oats, but rather on crop rotation with wheat or processed in the same factory)

Foods that may cross-react with gluten (your immune system recognises them as gluten)

 • some brands of instant coffee
 • gluten-free oats (confusing, isn’t it?!)
 • corn
 • casein (milk protein)

Hidden sources of gluten

 • clarifying agents in some wines
 • food stabilisers
 • modified food starch
 • food emulsifiers
 • artificial food colourings
 • malt extract
 • dextrins

Sources you may have forgotten about (and the producer might not have to add to the label)

 • soy sauce (tamari is a wheat-free alternative)
 • deli meats
 • beer
 • imitation crab meat
 • shampoos
 • processed condiments (ketchup, mustard, dressings)

[:nl]Je hebt misschien gehoord over de schadelijke effecten van gluten op je darmen als u coeliakie of zelfs een intolerantie voor gluten heeft. Heb je ook gehoord dat het invloed kan hebben op je hersenen en kan leiden tot  aandoeningen, zoals depressie, angst, dwangstoornissen, schizofrenie en meer?

Symptomen van glutengevoeligheid

 • Je voelt je opgeblazen na het eten van granen
 • Het eten van brood en granen maakt je moe en je vindt het moeilijk om je te concentreren
 • Je hebt meteen een reactie op graanproducten
 • Het vermijden van brood en granen maakt dat je je beter voelt

Wat is glutengevoeligheid?

Een overdreven immuunrespons op gluten die leidt tot ontstekingen in het lichaam en mogelijk een auto-immuunreactie, waarbij het immuunsysteem lichaams- of hersenweefsel aanvalt en vernietigt.

– Dr. Datis Kharrazian, auteur van Why isn’t my Brain Working?

Coeliakie is een abnormale reactie van het immuunsysteem op gluten waarbij het lichaam darmweefsel (villi en microvilli) aanvalt en vernietigt; een auto-immuunreactie. Glutengevoeligheid, of juister nog gliadinegevoeligheid, is een abnormale reactie, maar niet noodzakelijkerwijs een auto-immuunreactie.

Niet alleen een darmprobleem?

Vanaf zijn ontdekking in 1950, is coeliakie in verband gebracht met schade aan de darmen. Toen werd gedacht, en door sommigen nog steeds, dat het alleen voorkomt bij mensen met een genetische gevoeligheid (genotypen HLA-DQ2 en HLA-DQ8) en dat het zich alleen beperkt tot schade aan de darmen. We weten nu dat dit niet klopt. Er zijn twee redenen:

 1. Sommige mensen, die niet van deze genotypen hebben, hebben ook ernstige reacties op gluten.
 2. Veel mensen die gevoelig zijn voor gluten hebben een stille coeliakie… zij hebben geen darmsymptomen.

Dus, naast een mogelijke invloed op het darmweefsel, kan een glutengevoeligheid een aanval op de hersenen veroorzaken. De gevoeligheid leidt tot een ontsteking in de hersenen en verhoogt het risico van auto-immuniteit tegen hersenweefsel.

Wat te testen om een glutengevoeligheid volledig uit te sluiten?

Een compleet ELISA onderzoek naar glutengevoeligheid kan het volgende omvatten:

 • alfa gliadine
 • omega gliadine
 • gamma gliadine
 • damidated gliadine
 • tarwekiem agglutinine (WGA)
 • gluteomorphin
 • prodynorphin
 • transglutaminase-2 (TG2)
 • transglutaminase-2 (TG3)
 • transglutaminase-2 (TG6)

Gewone bloedtesten voor coeliakie omvatten alleen alfa gliadine, en zij geven het niet aan dat het alleen over het alfadeel van gliadine gaat. Als de testresultaten negatief blijken, maar de symptomen blijven, moet je het nog een keer testen.

Opmerking: Als je je laat testen, eet dan gewoon gluten; anders krijg je een fout-negatief testresultaat!

Dit is niet de laatste keer dat ik zal schrijven over dit onderwerp omdat het een hot topic is. Het lijkt misschien een rage om ‘glutenvrij’ gaan, maar als je een ernstig gezondheidsprobleem hebt en je ontdekt dat het gekoppeld is aan gluten kun je een aantal ernstige symptomen ervaren die je vermogen om te functioneren belemmeren.

Neemt gluten gevoeligheid toe?

Ja.

De gluten in granen die we vandaag eten zijn niet dezelfde als we generaties geleden aten. Hybridisatie en deamidering van granen kunnen een rol spelen.

Hybridisatie is het proces van het kruisen van verschillende plantenrassen tot een nieuwe, betere versie. Dit proces kan ervoor gezorgd hebben dat gluten meer ontsteking veroorzaken.

Deamidering is hulpmiddel uit de levensmiddelenindustrie om gluten makkelijker in water op te lossen, met behulp van zuren of enzymen. Dit betekent dat het gemakkelijker mengt met andere voedingsmiddelen, maar dat het tergelijkertijd meer immuun reactief is geworden.

Waarvoor uitkijken?

Van glutengevoeligheid is aangetoond dat het een trigger kan zijn, die bijdragt tot bewegingsstoornissen, spieraandoeningen, psychiatrische stoornissen en meer. Als je een van de volgende symptomen hebt en je kunt de oorzak niet vinden, dan kun je kijken of er misschien sprake is van een gluten gevoeligheid. Als je je nu geen test kunt veroorloven, stop dan minimaal 3 weken lang voor 100% met gluten en kijk of dit verschil uitmaakt.

 • wattenhoofd, een gevoel van een kater
 • concentratiestoornissen
 • multiple sclerose
 • rusteloze benen syndroom
 • migraine
 • gehoorverlies
 • cognitieve beperking
 • zwakzinnigheid
 • depressie

Voedingsmiddelen om te vermijden

Granen die gluten bevattenGrains

 • tarwe
 • spelt
 • kamut
 • gerst
 • rogge-
 • haver (er is glutenvrije haver omdat in haver geen gluten zitten, maar ze kunnen in een fabriek verwerkt worden waar ook producten met gluten verwerkt worden)

Voedingsmiddelen die kunnen kruisreageren met gluten (je immuunsysteem herkent ze als gluten)

 • sommige oploskoffie
 • glutenvrije haver (verwarrend, is het niet ?!)
 • maïs
 • caseïne (melkeiwit)
 • verborgen bronnen van gluten
 • klaringsmiddelen in sommige wijnen
 • voedsel stabilisatoren
 • gemodificeerde zetmeel levensmiddelen
 • emulgatoren
 • kunstmatige kleurstoffen
 • mout extract
 • dextrinen

Bronnen die u misschien over het hoofd ziet (en de producent heeft het niet aangegeven aan het etiket)

 • sojasaus (tamari is een tarwevrij alternatief)
 • vleeswaren
 • bier
 • imitatie krab
 • shampoos
 • bewerkte specerijen (ketchup, mosterd, dressings)

[:]

Leave us a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.